Νερό – Ενέργεια - Τροφή, ως ενιαίο σύμπλοκο

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Νερό – Ενέργεια – Τροφή, ως ενιαίο σύμπλοκο

Νερό – Ενέργεια – Τροφή, ως ενιαίο σύμπλοκο

Teacher

Μέρου Θεοδώρα

Category

Κορμός

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Το νερό, η ενέργεια και η τροφή αποτελούν βασικούς πόρους για τη διατήρηση της ζωής, και είναι θεμελιώδεις για τις εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες οικονομίες. Αυτοί οι τρεις πόροι αλληλοσυνδέονται με πολλούς τρόπους, ενώ ο όρος «nexus» περιγράφει τις αλληλεπίδρασή τους. Ο στόχος της προσέγγισης συμπλέγματος είναι να παρέχει μια πιο ολιστική προοπτική για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων. Για τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, είναι απαραίτητο να ξεπεραστούν τα εμπόδια μεταξύ επιμέρους τομέων και επιστημονικών κλάδων για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών. Η προσέγγιση βασίζεται στην αντίληψη ότι οι ξεχωριστοί περιβαλλοντικοί πόροι είναι παράλληλα και στενά συνδεδεμένοι. Μέσα από αυτό το μάθημα προσδιορίζονται και διερευνώνται οι αρχές και η εφαρμογή της διασύνδεσης ύδρευσης-ενέργειας στην τοπική, εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα, αλλά και οι διασυνδέσεις τους. Ο φοιτητής θα διδαχθεί ποσοτικά πλαίσια για να αναπτύξει και να αξιολογήσει βιώσιμες πωλήσεις πόρων.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

  • Διάρθρωση και υιοθεσία διατομεακών διασυνδέσεων και διαδικασιών, στο πλαίσιο του Συμπλέγματος Νερό, Ενέργεια, Τροφή
  • Κατανόηση του Συμπλέγματος Νερό, Ενέργεια, Τροφή σε τοπικές περιφερειακές και παγκόσμιες κλίμακες, και εντοπισμός διασυνδέσεων σε διαφορετικές κλίμακες
  • Κατανόηση προσεγγίσεων συστημάτων στο Σύμπλεγμα Νερό, Ενέργεια, Τροφή
  • Ανάπτυξη της ικανότητας διεπιστημονικής ανάλυσης ζητημάτων και θεμάτων που αφορούν το Σύμπλεγμα

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Περιγράψoυν τους παγκόσμιους κινδύνους και τον τρόπο με τον οποίο ο Σύνδεσμος μπορεί να οδηγήσει στη βιωσιμότητα της διαχείρισης και της κατανομής των πόρων
  • Ποσοτικοποίησουν τις διασυνδέσεις των συστημάτων του Συνδέσμου
  • Προσδιορίσουν πώς η περιβαλλοντική διαχείριση συνδέεται με την οικονομία, την πολιτική και την αλυσίδα εφοδιασμού σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα
  • Σχεδιάσουν φιλικές προς το σύνδεσμο λύσεις για μια συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης προς έναν πιο βιώσιμο σύνδεσμο

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

  1. Salam P.A.,‎ Shrestha S.,‎ Pandey V.P., Anal A.K. (eds.),‎ 2017. Water-Energy-Food Nexus: Principles and Practices, Hoboken: John Wiley & Sons.

Our Main Teachers

Λιβαδική Οικολογία-Διαχείριση λιβαδιών

Ο στόχος της προσέγγισης του νερού, της ενέργειας, και της τροφής ως ενιαίου συμπλόκου είναι να παρέχει μια πιο ολιστική προσέγγιση για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Α'

Typology : Κορμός

Question
Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες