Home

ΑΙΤΗΣΗ

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 10/9/2020

Συμπληρώστε το αρχείο της αίτησης και υποβάλετέ το μέσω της ακόλουθης φόρμας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Μπορείτε να κάνετε αίτηση με τρεις τρόπους

 • Συμπληρώνοντας την ακόλουθη online αίτηση
 • Κατεβάζοντας την αίτηση από εδώ και υποβάλοντας την μέσω email στο manwater@teiemt.gr μαζί με τα υποστηρικτικά δικαιολογητικά.
 • Με αποστολή στην ταχ. διεύθυνση Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος , 1ο χιλ. Δράμας – Μικροχωρίου, Δράμα 66100, Υπόψη Καθηγ. Δ. Εμμανουλούδη

 

 

Αίτηση

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και υποβάλετε την αίτησή σας
 • Παρακαλώ φορτώστε από 1 έως 4 αρχεία
  Drop files here or
 • Παρακαλώ φορτώστε το πολύ ένα αρχείο
 • Παρακαλώ φορτώστε το πολύ ένα αρχείο
 • Παρακαλώ φορτώστε το πολύ ένα αρχείο
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ/ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΚΥ, ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, Κ.ΛΠ.) Παρακαλώ φορτώστε από 1 έως 4 αρχεία
  Drop files here or
 • Παρακαλώ φορτώστε το πολύ 4 αρχεία
  Drop files here or
 • Παρακαλώ φορτώστε το πολύ 4 αρχεία
  Drop files here or

Oι ενδιαφερόμενοι για το Π.Μ.Σ. «Άνθρωπος και Νερό» καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Συμπληρωμένη αίτηση, σχέδιο της οποίας διατίθεται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (εκτός τελειοφοίτων). Εάν αυτό έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει να συνοδεύεται και από την επίσημη αναγνώριση του ΔOΑΤΑΠ.
 4. Για τους τελειόφοιτους : Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.
 5. Η καλή γνώση της Αγγλικής η οποία πιστοποιείται με πτυχίο γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή κατόπιν εξετάσεων που θα διενεργηθούν για τον σκοπό αυτό σε συγκεκριμένη ώρα και μέρα κατόπιν ενημέρωσης.
 6. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 7. Δύο (2) φωτογραφίες.
 8. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους

 

Συνεκτιμώνται :

Α) Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.

Β) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες/διακρίσεις (υποτροφίες ΙΚΥ, βραβεία αριστείας, βραβεύσεις από επιστημονικούς φορείς, κ.λπ.) (εάν υπάρχουν).

Γ) Συνέντευξη από επιτροπή αξιολόγησης

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά με τους ακόλουθους τρόπους :

 1. Εντύπως μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

ΠΜΣ «Άνθρωπος και Νερό»

Αγ. Λουκάς, 65404, Καβάλα,

Υπόψη Καθηγ. Δ. Εμμανουλούδη

 1. Ηλεκτρονικώς στo e-mail:   manwater@teiemt.gr
 2. Ηλεκτρονική Αίτηση στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ manwater.teiemt.gr

 

Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών: 10/6/2019

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα http://manwater.teiemt.gr του Π.Μ.Σ., είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση manwater@teiemt.gr.

Επίσης, πληροφορίες θα δίνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλέφωνο 2510 462138

Για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές καταβάλλουν ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται, για κάθε ακαδημαϊκή σειρά, στον κανονισμό οικονομικής διαχείρισης του Π.Μ.Σ. Για το Π.Μ.Σ. που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2020, το κόστος των διδάκτρων έχει καθοριστεί σε 2.500€, τα οποία θα καταβληθούν ως ακολούθως:

 • 1η ΔΟΣΗ (1000€):  Με την εγγραφή
 • 2η ΔΟΣΗ (750€):  Με τη λήξη του 1ου Εξαμήνου
 • 3η ΔΟΣΗ (750€):  Με τη λήξη του 2ου Εξαμήνου

Σημειώνεται  ότι η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για συμμετοχή στο ΠΜΣ μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά δε δημιουργεί καμία χρηματική υποχρέωση στον υποψήφιο.

Βάσει του Ν.4485/217, θα απαλλάσσονται άπαξ από τα τέλη φοίτησης στα Π.Μ.Σ. οι φοιτητές, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

 

Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισοδήματος 2017: 4.500 ευρώ ετησίως ανά άτοµο και σε 9.450 ευρώ για νοικοκυριά µε δύο ενήλικες και δύο εξαρτώµενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.

 

Όσοι διαθέτουν το 70% των ανωτέρω δικαιούνται βάσει του ιδίου νόμου την χορήγηση της δωρεάν φοίτησης.. Στην περίπτωση αυτή τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι το Ε1 του φοιτητή (αν υπάρχει) ή το αντίστοιχο Ε1 για το οικογενειακό εισόδημα.

 

Ο έλεγχος της πλήρωσης των κοινωνικών κριτηρίων και ως εκ τούτου της χορήγησης δυνατότητας δωρεάν φοίτησης, γίνεται μόνο για τις υποψήφιους φοιτητές οι οποίοι με βάση τον ατομικό φάκελλο προσόντων έχουν ήδη επιλεγεί για φοίτηση.