Home

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποιο είναι το αντικείμενο του Μεταπτυχιακού;      

Το Π.Μ.Σ. αυτό, θεωρείται ένα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του πρόγραμμα σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι είναι το μόνο αντίστοιχο που προσεγγίζει το θέμα του νερού ως φυσικό πόρο επί της γης με έναν ολιστικό τρόπο προσέγγισης, ανεξαρτήτως εάν αυτό βρίσκεται σε περίσσεια, επάρκεια ή έλλειψη. Τοιουτοτρόπως, απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές αλλά και στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που ασχολούνται με το νερό σε όλες τις χώρες της γης, είτε αυτές ανήκουν σε ξηρές και θερμές ζώνες, είτε σε εύκρατες, είτε σε ψυχρές και υγρές.

 1.  Σε ποιόν απευθύνεται το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;

Α) Σε νέους επιστήμονες από την χώρα μας και το εξωτερικό, οι οποίοι σκοπεύουν να επιχειρήσουν Ακαδημαϊκή ή Ερευνητική καριέρα, σε τομείς της Ταμίευσης, Εκμετάλλευσης, Διαχείρισης, Προστασίας, Αξιοποίησης και Ελέγχου του Νερού είτε ως φυσικού πόρου, είτε ως αγαθού, είτε ως ενδεχόμενου κινδύνου με την πλημμυρική του δράση.

Β) Σε στελέχη οργανισμών, εταιριών και φορέων Ιδιωτικών ή Δημόσιων που έχουν ως αντικείμενο το νερό και ασχολούνται ή υπηρετούν αυτό, είτε από κοινωνικοοικονομικής, είτε από πολιτικής, είτε από τεχνικής, είτε από βιοϊατρικής πλευράς, είτε τέλος από πλευράς παροχής πολιτικής προστασίας από αυτό.

Γ) Σε φυσικά πρόσωπα με συναφές επιστημονικό υπόβαθρο, τα οποία διαθέτουν ή σκοπεύουν να λειτουργήσουν τεχνικές εταιρίες, εργαστήρια, τεχνικά γραφεία ή επιχειρήσεις, των οποίων το αντικείμενο είναι ή πρόκειται να είναι το νερό, εξεταζόμενο από όλες τις πλευρές και σκοπιές που προαναφέρθηκαν.

Όλα τα υπό το Α), Β), Γ), αναφερόμενα άτομα στα οποία απευθύνεται, δύναται να προέρχονται αφενός από την χώρα μας, αφετέρου  δε από το εξωτερικό, δεδομένου του ισχυρού διεθνιστικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. αυτού, καθώς εκπονείται σε συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό της Έδρας UNESCO Con-E-Ect, που φιλοξενείται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. τυγχάνει της υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO.

 1. Ποιος προσφέρει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο- MSc in Water Resources of the Mediterranean»;   

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Τμήμα Δασοπονίας & Φυσικού Περιβάλλοντος στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1985. Από το 2001 το Τμήμα στεγάζεται στις νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις. Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι να προσελκύσει υψηλής ποιότητας υποψηφίους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε ένα μοναδικό στο είδος του, σε παγκόσμιο επίπεδο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. Ο λόγος είναι ότι πρώτη φορά προσφέρεται ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα το οποίο εστιάζεται στην Διαχείριση Υδάτινων Πόρων είτε σε συνθήκες έλλειψης είτε σε συνθήκες περίσσειας.

 1. Ποιοι είναι οι σκοποί και οι στόχοι του Προγράμματος;

Σκοπός του συγκεκριμένου ΠΜΣ είναι η Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων είτε σε  συνθήκες έλλειψης νερού, ξηρασίας, ερημοποίησης, είτε σε συνθήκες υπερεπάρκειας   ή περίσσειας νερού (συνθήκες πλημμυρισμού).  Εξυπακούεται ότι οι μεθοδολογίες προσέγγισης στις δυο ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις είναι εντελώς διαφορετικές και για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί στο Πρόγραμμα δυο (2) κατευθύνσεις.

 • Κατεύθυνση «Έλλειψη Νερού»
 • Κατεύθυνση «Περίσσεια Νερού»
 1. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Πρόγραμμα;

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής θετικής κατεύθυνσης. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

 1. Ποια είναι η διάρκεια σπουδών;

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.

 1. Ποια είναι η γλώσσα διδασκαλίας και γιατί;

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική για τους Έλληνες φοιτητές και η Αγγλική για τους αλλοδαπούς φοιτητές.

 1. Ποια είναι η δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος;

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  υποχρεούνται σε παρακολούθηση μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις/ασκήσεις πράξης καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας. Επίσης προβλέπεται μια σειρά από διεξαγωγή ασκήσεων υπαίθρου στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. Τα μαθήματα διεξάγονται στην πόλη της Δράμας και μερικά από αυτά στην πόλη της Καβάλας, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος κατά τις ημέρες Παρασκευή (απογευματινές ώρες) και Σάββατο (πρωί – απόγευμα). Το ανωτέρω ωράριο έχει επιλεγεί ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι φοιτητές.

Αναλυτικότερα έχουμε:

Α’ Εξάμηνο, 5 μαθήματα κορμού και για τις δυο κατευθύνσεις

Β’ Εξάμηνο, 3 μαθήματα υποχρεωτικά για την κατεύθυνση «Έλλειψη νερού»

ή

3 μαθήματα υποχρεωτικά για την κατεύθυνση «Περίσσεια νερού»

σύν

2 μαθήματα επιλογής (από ομάδα 6 προσφερομένων) που είναι κοινά και για τις 2 κατευθύνσεις

Δηλαδή ο κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα 5 μαθήματα κορμού στο Α΄ εξάμηνο και τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που πήρε, μαζί με 2 επιλογής στο Β΄ εξάμηνο.

Γ΄ Εξάμηνο, Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής

Η Μεταπτυχιακή Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού και την λήψη του Πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα 5 μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, στα 3+2 μαθήματα του Β΄ εξαμήνου και της ολοκλήρωσης της μεταπτυχιακής διατριβής στο Γ΄ εξάμηνο. Κάθε μάθημα  έχει 6 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και η μεταπτυχιακή διατριβή 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συνεπώς το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί 10 x 6 = 60 ECTS από τα 2 εξάμηνα των μαθημάτων και 30 ECTS από την μεταπτυχιακή διατριβή, συνολικά 90 ECTS.

 1. Μπορεί κάποιος φοιτητής να παρακολουθήσει και τις 2 κατευθύνσεις; 

 Ναι. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει παρακολουθήσει 13 μαθήματα και το Πτυχίο του θα πιστωθεί με 108 ECTS. Θα πρέπει όμως να καταβάλει και δίδακτρα για 13 μαθήματα αντιστοίχως.

 1. Ποιες ημέρες της εβδομάδας πραγματοποιούνται τα μαθήματα;
Tα μαθηματα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα από τις 4μμ έως περίπου τις 9μμ και Σάββατο από τις 10πμ έως τις 5μμ. Οι ημέρες και οι ώρες πραγματοποίησης μαθημάτων έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι φοιτητές στην παρακολούθηση τους.
 1. Υπάρχουν δυνατότητες υποτροφίας και με ποιες προϋποθέσεις;

Θα δοθεί συγκεκριμένος αριθμός υποτροφιών με βάση τα κριτήρια του ν. 4485/2017 (βλ. πεδίο κοινωνικά κριτήρια του ιδίου site).

 1. Ποιο είναι το κόστος του Προγράμματος; Κάθε πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;

Το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 € και καταβάλλεται σε 3 δόσεις,  με την πρώτη δόση να καταβάλλεται ταυτόχρονα με την εγγραφή. Η υποβολή της αίτησης δεν δημιουργεί οικονομικές υποχρεώσεις στον υποψήφιο φοιτητή.

 1. Ποιο είναι το διδακτικό προσωπικό;

Στο Πρόγραμμα διδάσκουν διακεκριμένοι καθηγητές διεθνούς κύρους με αναγνωρισμένη ερευνητική, επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία. Οι καθηγητές αυτοί προέρχονται από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την χώρα μας. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας με τους διδάσκοντες για την υποστήριξη του σε ακαδημαϊκά θέματα.

 1. Γιατί να επιλέξω το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Άνθρωπος και Νερό- MSc Man and Water» ;   

Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι το νερό είναι ο πλέον σημαντικός φυσικός πόρος παγκοσμίως. Κατά αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι αυτού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος πρόκειται να έχουν μεγάλες ευκαιρίες εξεύρεσης εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό μετά την αποφοίτηση τους. Πολυάριθμοι τοπικοί και Διεθνείς οργανισμοί, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και αρχές σχετιζόμενες με θέματα διαχείρισης νερού, είναι αναμφισβήτητο ότι θα δείξουν ενδιαφέρον πρόσληψης των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος, με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχοι άλλοι απόφοιτοι σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επίσης, μεγάλη αναμένεται να είναι η ζήτηση των αποφοίτων του Προγράμματος αυτού από εταιρίες και οργανισμούς όλων των μεσογειακών χωρών Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής και ιδιαίτερα από χώρες της Μ. Ανατολής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα υπάρξει για τους αποφοίτους του Μεταπτυχιακού ειδική μέριμνα και βοήθεια εξευρέσεις εργασίας σε Ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, μέσου ειδικού γραφείου, το οποίο θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.