Νερό, Οικονομία, Νομοθεσία και Διακυβέρνηση

01-11-2020

6 Μήνες

per person /
$

550

Home Courses

Νερό, Οικονομία, Νομοθεσία και Διακυβέρνηση

Νερό, Οικονομία, Νομοθεσία και Διακυβέρνηση

Teacher

Καζάνα Βασιλική

Category

Κορμός

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Στόχος είναι η κατανόηση της οικονομικής αξίας του νερού, ειδικά τόσο στις συνθήκες ύδρευσης όσο και στη λειψυδρία. Το μάθημα αυτό θα ασχοληθεί επίσης με τις πιθανές λύσεις ή δράσεις επιχειρηματικότητας που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας το νερό ως κοινό αγαθό. Συνολικά, η εξασφάλιση μιας πραγματικής νομισματικής αξίας στο νερό θα καταστήσει τους πόρους αυτούς βιώσιμοι. Επιπλέον, διδάσκει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με το δίκαιο των υδάτων, όπως η διεθνής και ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι διακρατικές συμφωνίες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των υδάτων, οι σχέσεις και η ιεράρχηση των κανόνων και των κανονισμών κ.λπ. και η πολιτική για τα ύδατα, όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα στην Ευρώπη, κοινωνικά τιμολόγια σε χώρες υψηλού εισοδήματος, κλπ.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

  • Κατανόηση της οικονομικής θεωρίας της κατανομής πόρων, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες που επιβάλλει το νερό
  • Κατανόηση της αλληλεπίδρασης της οικονομίας και της πολιτικής
  • Κατανόηση των διεθνών και ευρωπαϊκών και εθνικών νόμων για τα ύδατα με έμφαση στις οδηγίες του Πλαισίου για το Νερό και τις Πλημμύρες
  • Ανάλυση κόστους-οφέλους, ρόλων εμπορίας και τιμολόγησης νερού, εκτίμηση ζήτησης και προσφοράς, ιδιωτικοποίηση και μοντελοποίηση με λειτουργίες ζήτησης και προσφοράς
  • Ορθή τιμολόγηση του νερού

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Δημιουργήσουν μια πρακτική πλατφόρμα και να διεξάγουν οικονομική ανάλυση χρησιμοποιώντας τόσο θεωρητικά όσο και εμπειρικά εργαλεία για τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων
  • Γνωρίζουν τεχνικές για τον προσδιορισμό των νομικών επιπτώσεων και των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων ενός σχεδίου διαχείρισης

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

  1. J.F. Bruins (Editor), M.T. Heberling (Editors). Economics and Ecological Risk Assessment: Applications to Watershed Management. CRC Press; 1 edition pp. 472 (2004).
  2. C. Griffin. Water Resource Economics: The Analysis of Scarcity, Policies, and Projects. The MIT Press pp. 432 (2005).

Our Main Teachers

Διαχείριση και οικονομία φυσικών πόρων. Υδάτινοι Πόροι και Οικονομία. Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Price : 550 $

Difficulty : Εξάμηνο Α'

Typology : Κορμός

Question