Αστική Υδρολογία

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Αστική Υδρολογία

Αστική Υδρολογία

Teacher

Τάκος Ιωάννης

Category

Επιλογής

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Το φαινόμενο της αστικής εξάπλωσης είναι παγκόσμιο. Με τη διδασκαλία του μαθήματος αυτού επιδιώκεται  να γίνει κατανοητό το πώς η αστική εξάπλωση μεταβάλλει την υδρολογική συμπεριφορά ολόκληρων περιοχών και υπερτονίζει τα φαινόμενα της λειψυδρίας και των πλημμυρών. Στο μάθημα αυτό διδάσκονται οι απαραίτητες δεξιότητες για την κατανόηση των διαφόρων τεχνικών βιώσιμης αποθήκευσης και διανομής ποιοτικών και πόσιμων ποσοτήτων νερού σε αστικές περιοχές, ειδικά σε ημίξηρα περιβάλλοντα.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

  • Κατανόηση της αλλοίωσης που προκαλεί η αστική εξάπλωση στον υδρολογικό κύκλο και πώς μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες και λειψυδρία
  • Αντιμετώπιση της αδυναμίας των τοπικών κυβερνήσεων να συνεργαστούν και να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές πτυχές που επιφέρει η εκτεταμένη ανάπτυξη στους υδάτινους πόρους.
  • Διάκριση μεταξύ των διαφόρων εργαλείων σχεδιασμού, καθώς και της δυνατότητας εφαρμογής και χρησιμότητάς τους για τους υδάτινους πόρους στις αστικές περιοχές
  • Αξιολόγηση των συνιστωσών συγκεκριμένων έργων σχεδιασμού υδάτινων πόρων

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Αναπτύξουν βιώσιμα σχέδια διαχείρισης των υδάτων για αστικές περιοχές
  • Εφαρμόσουν πρακτικές συντήρησης για χρήση νερού σε αστικές περιοχές
  • Παράσχουν στήριξη στους δήμους για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων τους

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

  1. Newson. Land, Water and Development: Sustainable and Adaptive Management of Rivers. Routledge; 3 edition pp. 480, (2008).
  2. M. Kaufman D.T. Rogers, K.S. Murray Urban Watersheds: Geology, Contamination, and Sustainable Development. CRC Press pp. 583 pages (2011)

Our Main Teachers

Οικολογία δασοπονικών ειδών- Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Επιλογής

Question

Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες