Οικοσυστήματα και διαχείριση νερού μέσα από οικοτουριστικές πρακτικές

01-3-2021

6 Μήνες

per person /
$

550

Home Courses

Οικοσυστήματα και διαχείριση νερού μέσα από οικοτουριστικές πρακτικές

Οικοσυστήματα και διαχείριση νερού μέσα από οικοτουριστικές πρακτικές

Teacher

Ιακωβόγλου Βαλασία

Category

Επιλογής

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Η δομή και η λειτουργία κάθε οικοσυστήματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το επίπεδο διαθεσιμότητας του νερού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα ένας μεγάλος αριθμός των οποίων συναντάται σε παρόχθια και δελταικά περιβάλλοντα. Επιπρόσθετα, ο οικοτουρισμός αποτελεί μια νέα προοπτική των περιοχών αυτών. Συνεπώς ορθές πρακτικές σχετικές με τον οικοτουρισμό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την επίτευξη της καλύτερης διατήρησης αυτών των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και ως εκ τούτου την επίτευξη ευνοϊκότερου υδατικού ισοζυγίου στις περιοχές αυτές.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

 • Εισαγωγή στην πολυπλοκότητα της δομής και της λειτουργίας των οικοσυστημάτων σε σχέση με το νερό
 • Εκπαίδευση στις ανάγκες των βιοτόπων σε σχέση με την αξιοποίηση του νερού κάτω από τις συνεχείς προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής
 • Εισαγωγή στον οικοτουρισμό με βάση την ενημερωμένη βιβλιογραφία.
 • Διευκρίνιση της ανάγκης για χρήση της "ορθής" πρακτικής του οικοτουρισμού ως εργαλείο για τη διατήρηση του νερού
 • Κατανόηση της χρήσης του οικοτουρισμού ως ενδιάμεσου για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Κατανοήσουν τη σπουδαιότητα του νερού η σωστή δομή για τη σωστή λειτουργία των οικοσυστημάτων
 • Κατανοήσουν την αυξανόμενη ανάγκη για την εφαρμογή ορθολογικών οικοτουριστικών πρακτικών.
 • Χρησιμοποιήσουν τον οικοτουρισμό ως μέσο για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και του νερού κάτω από τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

 1. Arraiza M.P., J.V. López-Alvarez and J.L. García-Rodríguez (eds.) Management of Sustainable and Ecological Tourism. Fundación Conde del Valle de Salazar. Pp. 686. (2015).
 2. Iakovoglou V. and G.N. Zaimes. 2017. Enhancing rural areas while safeguarding ecosystems through sustainable practice of Ecosystem Based Approaches (EBA) with emphasis on ecotourism. International Journal of Economic Plants, 4(3): 134-136.
 3. Iakovoglou V., G.N.Zaimes, M.P. Arraiza Bermúdez-Cañete, J.L. García, M.C. Giménez, C. Calderón-Guerrero, F. Ioras and I. Abrudan. Understanding and Enhancing Ecotourism Opportunities through Education. World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 9(8): 2760-2764.

Our Main Teachers

Ιακωβόγλου Βαλασία

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια
VIEW PROFILE

Οικοϋδρολογία _ Οϊκοτουρισμός

Price : 550 $

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Επιλογής

Question