Υδρολογία και Διαχείριση Λεκανών Απορροής

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Υδρολογία και Διαχείριση Λεκανών Απορροής

Υδρολογία και Διαχείριση Λεκανών Απορροής

Teacher

Ζαϊμης Γεώργιος

Category

Κορμός

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Αυτό το μάθημα θα εισαγάγει τους μαθητές στα θεμέλια της διαχείρισης των υδρολογικών λεκανών και της υδρολογίας σε υγρά και ξηρά περιβάλλοντα, με έμφαση στη Μεσόγειο. Η λεκάνη απορροής αποτελεί τη βασική πηγή εδάφους για τους υδάτινους πόρους, και είναι απαραίτητη για την αειφόρο διαχείριση. Οι σημαντικές υδρολογικές έννοιες και μέθοδοι και ο υδρολογικός κύκλος περιγράφονται λεπτομερώς για να δώσουν μια βάση για το πώς αλληλεπιδρούν τα τοπία και το νερό. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων (IWRM) θα αποτελέσει τη βάση, ενώ η συμμετοχική προσέγγιση θα περιγραφεί στην ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης και του τρόπου με τον οποίο είναι αναγκαία η εξισορρόπηση των διαφόρων αναγκών και απαιτήσεων των υδάτινων πόρων.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

 • Στοιχεία και διεργασίες λεκανών απορροής
 • Ο υδρολογικός κύκλος και η διαδικασία του
 • Ανάπτυξη πρακτικών επιλογών διαχείρισης
 • Μέθοδοι αξιολόγησης εναλλακτικών επιλογών διαχείρισης
 • Προσδιορισμός και διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Επιλογή καλύτερου σχεδίου και εφαρμογή αυτού

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Περιγράψουν λεκάνες απορροής και να εκτιμήσουν τον προϋπολογισμό ύδρευσης
 • Αναπτύξουν ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων (IWRM)
 • Αποφασίσουν για ζητήματα κρίσιμης διαχείρισης, όπως σχεδιασμός πόρων, συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, μέθοδοι λήψης αποφάσεων, εκτίμηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

 1. W. Heathcote. Integrated Watershed Management: Principles and Practice. Wiley; 2 edition, pp. 464 (2009)
 2. A. DeBarry Watersheds: Processes, Assessment and Management. Wiley; 1 edition pp. 720 (2004).
 3. N. Brooks, P.F. Ffolliott, H.M. Gregersen, L.F. DeBano Hydrology and the Management of Watersheds. Wiley-Blackwell; 3rd Edition edition pp. 574 (2003)

Our Main Teachers

Ζαϊμης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
VIEW PROFILE

Διευθέτηση ορεινών υδάτων/Διαχείριση παρόχθιων περιοχών/Γεωμορφολογία- Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Α'

Typology : Κορμός

Question
Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες