Ανάλυση και Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου – Μοντέλα Πλημμύρας

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Ανάλυση και Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου – Μοντέλα Πλημμύρας

Ανάλυση και Διαχείριση Πλημμυρικού Κινδύνου – Μοντέλα Πλημμύρας

Teacher

Κατωπόδης Νικόλαος

Category

Κατεύθυνσης Νερό σε περίσσεια

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι αναφερόμενες ζημίες που προκλήθηκαν από τους φυσικούς κινδύνους αυξήθηκαν έντονα. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η πρόληψη της απώλειας περιουσιακών στοιχείων και ζωών από πλημμύρες. Το μάθημα επικεντρώνεται σε πτυχές διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, πρόβλεψης και μέτρων προστασίας. Επιπλέον, μελετώνται ιδέες σχετικές με την προστασία των ανθρώπων από τις πλημμύρες, δίνοντας προσοχή στη λεκάνη, τους ποταμούς και τους οικισμούς που διατρέχουν κίνδυνο. Μετά τον λεγόμενο κύκλο κινδύνων πλημμύρας, θα παρουσιαστούν μέτρα πρόληψης, προστασίας και προετοιμασίας. Αυτό το μάθημα θα εισαγάγει επίσης τις θεμελιώδεις έννοιες που σχετίζονται με την υδρολογική μοντελοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της μοντελοποίησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων Τα θέματα θα περιλαμβάνουν μια ιστορική προοπτική για την υδρολογική προσομοίωση, την ταξινόμηση των μοντέλων και τα μοντέλα τελευταίας τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, θα διδαχθούν τα εργαλεία γεωπληροφορικής που βοηθούν στη βελτίωση της διαχείρισης των λεκανών απορροής.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

 • Κατανόηση των πλημμυρών, των διαφορετικών τύπων τους και των αρνητικών επιπτώσεων στην κοινωνία
 • Κατανόηση των καθηκόντων της εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας
 • Αξιολόγηση των χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και κινδύνου πλημμύρας σχετικά με τις αβεβαιότητές τους
 • Καινοτόμοι τρόποι που επιτρέπουν πιο αποδοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Κατανόηση των τύπων, της χρησιμότητας και των περιορισμών των υδρολογικών μοντέλων
 • Κατανόηση μοντέλων υδρολογικής πλημμύρας και μοντέλων όπως SWAT και HEC-RAS

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Καταλάβουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν τον κύκλο των πλημμυρών και τις επιπτώσεις τους στους υδάτινους πόρους
 • Αναπτύξουν βιώσιμα σχέδια διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη τις πλημμύρες
 • Εφαρμόσουν σχέδια διαχείρισης με καινοτόμες μεθόδους, όπως υδρολογικά μοντέλα και γεω-πληροφορικά εργαλεία
 • Εκτελέσουν υδρολογικά μοντέλα όπως SWAT και HEC-RAS

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

 1. T. Eshtawi, F.A. Abdulla. Using hydrological models in the management of a semi arid watershed: Under the Umbrella of GIS. LAP LAMBERT Academic Publishing pp. 124 (2011)
 2. S.B. Simonović. Floods in a Changing Climate: Risk Management. Cambridge University Press pp. 197 (2012)

Our Main Teachers

Computational and environmental fluid mechanics- Dpt. Environmental Engineering University of Michigan

Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Κατεύθυνση Νερο σε περίσσεια

Question

Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες