Γ.Σ.Π. για Διαχείριση των Υδάτων

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Γ.Σ.Π. για Διαχείριση των Υδάτων

Γ.Σ.Π. για Διαχείριση των Υδάτων

Teacher

Μαλλίνης Γεώργιος

Category

Κορμός

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Το GIS και οι εφαρμογές του βοηθάνε στην επίλυση πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Στον σημερινό κόσμο της τεχνολογίας, η χρήση του GIS είναι μια αναγκαιότητα για όλους τους διαχειριστές νερού. Αυτό το ισχυρό σύνολο εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υδρολογική μοντελοποίηση, τις εκτιμήσεις περιβάλλοντος και οικοτόπων, τις μελέτες με βάση το οικοσύστημα, την παρακολούθηση παραποτάμιων, υγροτόπων και δασικών οικοσυστημάτων, αστικών μελετών και εκτίμηση των γεωργικών επιπτώσεων. Το μάθημα αυτό θα εξηγήσει στους μαθητές τα βασικά στοιχεία του GIS, θα δείξει τεχνικές και μεθόδους για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, και θα παράσχει παραδείγματα πραγματικών εφαρμογών. Θα παρουσιάσει τον τρόπο απόκτησης των κρίσιμων πληροφοριών που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης υδατικών πόρων και την ανάπτυξη πρακτικών λύσεων για προβλήματα διαχείρισης των υδάτων.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

 • Εισαγωγή στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών και τεχνολογιών τηλεανίχνευσης
 • Εκμάθηση ψηφιοποίησης ,προβολής και συντονισμού συστημάτων
 • Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων ανύψωσης και χαρτογράφηση των χαρακτηριστικών του νερού και του περιβάλλοντος
 • Οριοθέτηση λεκανών απορροής, ρεμάτων και υδροφόρων οριζόντων
 • Χαρτογράφηση χρήσης εδάφους και γης
 • Άλγεβρα χάρτη
 • Ανάλυση εδάφους για υδρολογική μοντελοποίηση

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • Χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές ArcHydro
 • Αναπτύξουν χωρικά σύνολα δεδομένων σε κλίμακα λεκάνης απορροής που σχετίζεται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Παρέχουν δεδομένα υδατικών πόρων ως χαρτών και ηλεκτρονικών εντύπων που είναι εύκολα κατανοητά για την οργάνωση και τους οργανισμούς ύδρευσης
 • Χρησιμοποιήσουν τεχνικές ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων με βάση το GIS για βιώσιμο σχεδιασμό και διαχείριση των υδάτινων πόρων και περιβαλλοντικά προβλήματα

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

 1. Lyon, J.G. GIS for Water Resource and Watershed Management. CRC Press, pp. 274. (2002)
 2. Maidment, D.R. (ed.) Arc Hydro: GIS for Water Resources. Environmental Systems Research Institute Inc., pp. 224. (2002)

Our Main Teachers

Μαλλίνης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
VIEW PROFILE

Τηλεπισκόπηση δασικών πόρων και GIS - Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ΔΠΘ

Price : Free

Max Availability : 40

Difficulty : Εξάμηνο Α'

Typology : Κορμός

Question
Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες