Επιστήμη της Αειφορίας του Νερού – Τεχνικές Διατήρησής του

01-10-2018

6 Μήνες

per person /
$

Free

Home Courses

Επιστήμη της Αειφορίας του Νερού – Τεχνικές Διατήρησής του

Επιστήμη της Αειφορίας του Νερού – Τεχνικές Διατήρησής του

Teacher

Εμμανουλούδης Δημήτριος

Category

Κατεύθυνσης Νερό σε έλλειψη

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Σκοπός

Η βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρόκειται να απασχολήσει την κοινωνία κατά τις προσεχείς δεκαετίες. Οι υδάτινοι πόροι επηρεάζονται από αλλαγές όχι μόνο στο κλίμα αλλά και στον πληθυσμό, την οικονομική ανάπτυξη, την τεχνολογική αλλαγή και άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Επιπλέον, εξυπηρετούν έναν διπλό σκοπό: οι υδάτινοι πόροι είναι κρίσιμοι τόσο για την ανθρώπινη κοινωνία όσο και για τα φυσικά οικοσυστήματα. Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να διερευνήσουν διάφορες βιώσιμες στρατηγικές για ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων σε περίπτώσεις που αυτοί βρίσκονται σε έλλειψη. Οι μαθητές θα διδαχθούν επίσης τεχνικές διατήρησης του νερού για διαφορετικά περιβάλλοντα (φυσικά και τεχνητά). Περιπτωσιολογικές μελέτες θα επισημανθούν σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος για να απεικονίσουν τον πραγματικό κόσμο, τις πρακτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι διαχειριστές των υδάτων και τους τρόπους εφαρμογής των πρακτικών διατήρησης του νερού.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα

  • Εξήγηση της σημασίας του νερού στον κόσμο και τους λόγους της βιώσιμης διατήρησης και διαχείρισης του
  • Οι σπουδαστές θα σκεφτούν κριτικά και θα χρησιμοποιήσουν βασικές δεξιότητες ποσοτικής και διοικητικής διαχείρισης για να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη του νερού
  • Προσδιορισμός των συνδέσεων μεταξύ περιβαλλοντικών εισροών (δηλ. φυσικών πόρων) και εκροών (δηλαδή ενέργειας), και των επιπτώσεών τους στο φυσικό περιβάλλον
  • Εξήγηση της σημασίας της διατήρησης του νερού και των μεθόδων σε ημι-άνυδρη και άνυδρη ατμόσφαιρα
  • Εκμάθηση πρακτικών εξοικονόμησης οικιακών, οικιακών, τοπικών, βιομηχανικών και γεωργικών υδάτων

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν να:

  • Αξιολογήσουν τις επιπτώσεις στους υδάτινους πόρους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες
  • Αναπτύξουν βιώσιμα σχέδια διαχείρισης σε διαφορετικές κλίμακες (σπίτι, πόλη κ.λπ.)
  • Εφαρμόσουν πρακτικές διατήρησης του νερού σε διαφορετικές κλίμακες και για διαφορετικά περιβάλλοντα

ECTS

6 μονάδες

Βιβλιογραφία

  1. Jones, J.A.A. Water Sustainability: A Global Perspective. Routledge pp. 464. (2010)
  2. Vickers, A. Handbook of Water Use and Conservation. Waterplow Press pp. 446 (2010)

Our Main Teachers

Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

Price : Free

Difficulty : Εξάμηνο Β'

Typology : Κατεύθυνση Νερό σε έλλειψη

Question

Related Products

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες

01-10-2018

6 Μήνες